Naćin rada

Fidges_doo_1NAČIN ORGANIZOVANJA I IZVOĐENJA RADOVA

 

 

Način organizovanja i izvodjenja radova na održavanju zajedničkih dijelova zgrade propisan je Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom (Službenie novine Kantona Sarajevo”, br. 03/12).

 

 

Propisana naknada koju plaćaju građani se koristi na poslove održavanja zajedničkih dijelova zgrade i instalacije, u skladu sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama.

 

Mjesečno pružanje usluga podrazumjeva da se određene usluge pružaju kontinuinirano (stalno) prema unaprijed utvrđenoj dinamici, usaglašenoj sa ovlaštenim predstavnikom zgrade.

 

To na primjer, znači da se čišćenje zajedničkih prostora (stubište i dr.) se izvršava jednom ili dva puta sedmično u određenim danima, redovno održavanje-servisiranje liftova se izvršava jednom mjesečno u unaprijed utvrđenom terminu, servis hidro postrojenja, prepumpnih uređaja i sl. dva puta godišnje, što ne isključuje eventualne popravke u slučaju kvara, koja se izvode po pozivu.

 

Sitne intervencije na elektroinstalacijama (zamjena prekidača, sijalica, osigurača i sl.) se obavljaju kontuinirano kroz redovne obilaske radnika.

 

Najveći dio intervencija (usluga) se izvodi “po pozivu”, odnosno po zahtjevu predstavnika etažnih vlasnika u slučajevima iznenadnih kvarova na zajedničkim instalacijama i djelovima zgrade.

 

 

U cilju efikasnog pružanja ovih usluga, Vaš upravitelj organizuje stalno dežurstvo, sa stalnim brojem telefona na koji predstavnici etažnih vlasnika mogu prijaviti potrebu za odgovarajućom intervencijom.

 

 

Posebno obrazlažemo način izvršavanja intervenicija većeg obima (građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova). Ovi radovi se zasebno planiraju sa ovlaštenim predstavnikom zgrade i izvršavaju po sistemu prikupljanja više ponuda i zajedničkom izboru najpovoljnije ponude.

 

Za finansiranje ovih radova se koriste raspoloživa sredstva za redovno održavanje na nivou zgrade i dodatna namjenska sredstva koja će se obezbjediti uz saglasnost stanara.

 

 

Bitno je naglasiti da sve aktivnosti provode zajedno Vaš Upravitelj i Ovlašteni predstavnik zgrade